Tuesday, March 17, 2009

Shomen Uchi por Morihiro Saito


Initiating Shomen Uchi:

Explaining Shomen Uchi Ikkyo Omote, Ura and in Between:


Shomen Uchi variations by Morihiro Saito Sensei.
Part 1: Ikkyo - Shiho Nage
Part 2: Koshi Nage
0 comments: